خدمات مدیریت مرکز خرید

چیدمان صنوف
 • shop mix آماده کردن طرح سازماندهی مرکز خرید و تعیین
 • Tenant Mix تعیین دسته کاربری هر مغازه و ارتباط کارآمد میان مستأجران و مستأجران دیگر
 • Brand Mix مذاکره با برندهای مطرح و سرشناس به تناسب هویت مرکز خرید و مدیریت فرآیند جذب آنها
مدیریت بازاریابی مرکز خرید
 • مدیریت بازگشایی مرکز خرید و فروشگاه ها
 • مدیریت رویدادها و پروموشن های انگیزشی جهت حفظ حیات اجتماعی مرکز خرید و جذب مخاطبان بیشتر
 • مدیریت کمپین های تبلیغاتی
 • مدیریت و مشاوره طراحی وب سایت
 • مدیریت بازاریابی از طریق شبکه های مجازی
 • مدیریت طراحی یکپارچه فضاهای داخلی شامل طراحی مشاعات، طراحی یکپارچه ویترین ها، ساینژها، تابلوها، فضای لنداسکیپ و غیره
مدیریت مالی مرکز خرید
 • قیمت گذاری مغازه ها: قیمت گذاری فروش و اجاره
 • تعیین مدل های مالی اقتصادی بهره برداری جهت دستیابی به کارآمدترین مدل
 • اقتصادی متناسب با شرایط پروژه
 • تهیه طرح تجاری و بودجه ساالنه
 • تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه
مدیریت مالی مرکز خرید
 • قیمت گذاری مغازه ها: قیمت گذاری فروش و اجاره
 • تعیین مدل های مالی اقتصادی بهره برداری جهت دستیابی به کارآمدترین مدل
 • اقتصادی متناسب با شرایط پروژه
 • تهیه طرح تجاری و بودجه ساالنه
 • تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه
مدیریت امکانات
 • مدیریت تعمیر و نگهداری مشاعات ساختمانی شامل ورودی ها و دسترسی ها، آسانسورها و پله برقی ها، حفظ امنیت، حفظ ایمنی، تأمین و مدیریت بهینه انرژی، تأمین و مدیریت بهینه آب
 • مدیریت خدمات پذیرایی
 • ICTC,IT & technology مدیریت
 • آموزش، مدیریت و نظارت بر عملکرد منابع انسانی
 • تنظیم چارت سازمانی و شرح خدمات و تهیه آیین نامه های مدیریتی و تجاری
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • مدیریت پارکینگ ها و فضاهای عبور و مرور
 • نظارت بر عملکرد هایپرمارکت ها