خدمات مدیریت راه اندازی و توسعه

تحقیقات بازار
 • تحلیل های اجتماعی و اقتصادی حوزه مطالعاتی
 • تحلیل های شهری مربوط به دسترسی
 • تحلیل های شهری مربوط به کاربری ها و سرانه های شهری
 • مطالعات رفتار مشتری مخاطب و مطالعات جمعیت شناختی
 • مطالعه پروژه های مشابه و رقبا
مشاوره برندینگ مرکز خرید
 • Positioning تعیین وعده برند و استراتژی های تعیین جایگاه توسعه
 • Segmentation تعیین و تحلیل مخاطبان پروژه
 • نام گذاری پروژه
 • مشاوره طراحی لوگو و هویت تصویری برند و و ارائه قوانین مربوط به هویت سازمانی
مشاوره راهبردی ساخت و ساز و اصالح محصول
 • گرد هم آوردن بهترین تیم های تخصصی صنعت ساختمان
مطالعات فرصت
 • بررسی و تحلیل بازار رقابتی از حیث قیمت گذاری و شرایط پرداخت
 • تعیین خطرها و ریسک های پروژه
 • پیشنهاد سناریوهای توسعه ای پروژه
 • تعیین بهترین مدل توسعه پروژه با در نظر گرفتن ، تعداد طبقات و نوع کاربری مطلوب پروژه
 • تحلیل مالی، آنالیزهای حساسیت و هدف گذاری میزان سود خالص پروژه
کانسپت معماری و طراحی معماری
 • مطالعه و بررسی استانداردهای بین المللی در خصوص طراحی مراکز خرید
 • مشاوره طراحی جهت کانسپت اولیه معماری منطبق با سیاست های تدوین شده در بخش مطالعات فرصت
 • برگزاری جلسات همفکری در خصوص توسعه کانسپت معماری با متخصصین این حوزه و کارفرما
 • معرفی بهترین مشاورهای آشنا به صنعت خرده فروشی جهت طراحی پروژه
 • نظارت بر فرآیند طراحی پروژه جهت رعایت استانداردهای الزم بخش های مختلف مرکز خرید، فودکورت، سینما، هایپرمارکت و غیره
مدیریت پروژه
 • نظارت بر فرآیند توسعه از ابتدا تا انتهای ساخت