خدمات مدیریت اجاره داری  • تجزیه و تحلیل مستأجران و مذاکره با مستأجران جدید
  • مدیریت قرارداد و تعیین آیین نامه های مربوط به اجاره داری
  • نظارت بر پرداخت های دوره ای
  • برقراری ارتباط میان مستأجران و سرمایه گذاران